'תורת הגאולה' הוא אתר לימוד מקיף על כל נושא הקשור לגאולה ומשיח, בו יופיעו בע"ה מאות ערכים שיסכמו ויסבירו מה שכתבו גדולי ישראל בפרד"ס התורה מתחיל מתחיל מחכמי התלמוד עד לחכמי דורנו, בנושאים הקשורים לגאולה. האתר יהיה כתובת לכל אחד שמעוניין לקבל ידע יסודי ומקיף על עידן הגאולה.

לחשיבות לימוד זה ראה ערך לימוד ענייני גאולה ומשיח.

מה חדש?

ערכים חדשים

ערכים קודמים

ראה גם


אם ברצונך לקבל אימייל כאשר מוסיפים ערכים חדשים, לחץ כאן.

עצה טובה קמ"ל: כדי להגדיל את האותיות באתר, לחץ את הכפתורים 'Control' וכפתור ה'פלוס' ביחד. כדי להקטין את האותיות, לחץ 'Control' יחד עם הכפתור 'מינוס'.

סוגיות בש"ס עם ביאורים

דבר מלכות

"השאלה היא: כיוון שכבר נסתיימו "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" - מהי ה"דרך ישרה" (הקלה והמהירה ביותר מבין כל דרכי התורה) שיבור לו האדם (כללות בני-ישראל) שגמר ענייני העבודה כדי לפעול התגלות וביאת המשיח?

והמענה לזה - "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם":

"תפארת" - קאי על התורה ("תפארת זו מתן תורה"), שמצד גודל מעלתה בכוחה לחבר ב' התנועות דרצוא (קירוב ודביקות להקב"ה, "תפארת לעושיה") ושוב (המשכה למטה, "תפארת לו מן האדם"), שהאורות העליונים יומשכו וייתגלו בכלים, שעל-ידי זה מתגלה עניינה האמיתי של הגלות (אורות עליונים), באופן שמושלל עניין הגלות כפשוטו, גאולה שאין אחריה גלות.

...כיוון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף ומיד, אבל עדיין לא בא בפועל, שלכן דרושה ההשתדלות האחרונה... של כל אחד ואחת מישראל להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה (לא על-ידי מלכות בטהרתה, עניינו של מלך המשיח עצמו, אלא) על-ידי "מלכות שבתפארת", כלומר, עניינו של מלך המשיח (מלכות) כפי שהוא בתורה (תפארת)... שעל-ידי התורה (עניינו של משיח בתור "רב") נמשכים ומתגלים האורות העליונים דהגאולה (עניינו של משיח בתור "מלך") באופן פנימי.

ובפשטות: "תפארת" - הוא עניין לימוד התורה, ו"מלכות שבתפארת" - הוא לימוד התורה בענייני מלך המשיח ובענייני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות,

בתורה שבכתב (ובפרט "בדברי הנביאים... שכל הספרים מלאים בדבר זה") ובתורה שבעל פה, בגמרא (ובפרט במסכת סנהדרין ובסוף מסכת סוטה) ובמדרשים, וגם - ובמיוחד - בפנימיות התורה, החל מספר הזוהר (ש"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר כו' יפקון ביה מן גלותא ברחמים"), ובפרט בתורת החסידות (שעל-ידי הפצת המעיינות חוצה אתי מר דא מלכא משיחא), בתורת רבותינו נשיאינו, ובפרט בתורתו (מאמרים וליקוטי-שיחות) של נשיא דורנו - מעין ודוגמה והכנה ללימוד תורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא", שילמד לכל העם פנימיות התורה (טעמי תורה), ידיעת אלוקות ("דע את אלוקי אביך"), כפסק-דין הרמב"ם ש"באותו הזמן... יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כו'" -

וההוספה בלימוד התורה בענייני משיח והגאולה ("מלכות שבתפארת") היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש."

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע - ו' באייר ה'תנש"א; ספר-השיחות ה'תנש"א, כרך ב, עמ' 498-497, 501)

חברי המערכת

המעוניינים להצטרף למערכת, או לתרום מזמנם או מהונם להצלחת הפרוייקט מוזמנים ליצור איתנו קשר כאן.

עורך ראשי:

 • הרה"ח ר' זלמן וילשאנסקי

רכז המערכת:

 • הרה"ח ר' חיים הלל שפרינגר

עורכים (לפי סדר א-ב):

 • הרה"ח ר' לייב אלטיין
 • הרה"ח ר' מנחם מענדל אלישביץ
 • הרה"ח ר' אברהם גערליצקי
 • הרה"ח ר' יחיאל מיכל גרליק
 • הרה"ח ר' שלום חריטונוב
 • הרה"ח ר' לוי יעקבסאן
 • הרה"ח ר' שלום צירקינד
 • הרה"ח ר' דוד שוחט
 • הרה"ח ר' נחמן שפירא

מנהל:

 • הרה"ח ר' זושא זילברשטיין

תורמים (לפי סדר א-ב):

 • הרה"ח ר' יונה געלערנטער (לע"ל הוריו ר' שלמה זלמן ב"ר יונה ושיינדל בת יצחק)
 • הרה"ח ר' שלום געלערנטער
 • הרה"ח ר' דוד ווייטמאן
 • הרה"ח ר' מענדל זילברשטיין
 • הרה"ח ר' יהושע ראזענפעלד
 • הרה"ח ר' זעליג ריבקין
 • הרה"ח ר' אליעזר שפירא (המפיץ סת"ם)