מפתח ערכים

מתוך תורת הגאולה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


א

אבן מקיר תזעק

אומות העולם בזמן הגאולה

אורו/אוירו של משיח

אור המקיף (גילויו)

אחישנה

אחרית הימים

אין בן דוד בא עד ש...

- ישמרו ב' שבתות

- אין בין דוד בא עד שיכלו נשמות מהגוף

אליהו הנביא

ארץ ישראל (לעתיד לבא)

אתחלתא דגאולה

ב

בהסח הדעת

בחזקת משיח

- גדרו

- סימני מלך המשיח פירוט

- בעבר

ביאת אליהו

ביאת המשיח

- סדרה

- זמנה

- ביאת משיח בע"ש, בלילה וכו'.

- זמנים מסוגלים יותר (חודש ניסן וכו', מוצאי שביעית).

ביטול יצר הרע

ביטול הצומות

ביטול המועדים

ביטול המות

ביטול (הרגשת הביטןל בנבראים)

בניין בית המקדש השלישי

- מי הבונה

- ירידתו מן השמים

בית המקדש השלישי

- החידושים שיהיו בו

- מעלותו על הקודמים לו

בלע המוות לנצח

בעיתה

בעלי החיים בימות המשיח

- עתיד חזיר להיטהר

- נמר עם גדי ירבץ

בקשת המשיח

- בתפילה וכו'

- בכל עת

בר כוכבא (בן כוזיבא)

בר נפלי


ג

ג' ארצות

גאולה

- מהותה

- תכלית הבריאה

גואל ראשון הוא גואל אחרון

גוף, (מעלתו בזמן הגאולה)

גלות

- סיבתה

- תוכנה

- מטרתה

- העבודה בזמן הגלות,

- שורש הגאולהד

דור שכולו...

- דור שכולו חייב

- דור שכולו זכאי

- כיום

דורנו זה

- דור האחרון

- גלגול יוצאי מצרים

- עקבתא דמשיחא

- ערב שבת אחר חצות

- פקיחת העיניים

דחיקת הקץ

- במעשים

- בתפילות

- כיום

דירה בתחתונים


ה

האלף השביעי

האמונה במשיח

- עיקר האמונה

- מהי האמונה במשיח

- גודל המעלה

הברכות בראית מלך המשיח

הגאולה האמיתית והשלימה (לשון זו)

הגאולה בתורה

- הראיות בתורה

- בנביאים

- הוספת ערי מקלט

הולדת המשיח

- תאריך הולדתו

- תהליך הולדתו

היכל המשיח

- קן ציפור

- ביקור הבעש"ט ועוד

הצפיה למשיח

- עד כמה יש לצפות לו ולחכות לביאתו

השגת אלוקות בגאולה

התנוצצות הגאולה


ו

וגבה מאוד

- מהאבות

- ממשה רבינו

- משלמה המלך


ז

זירוז התגלותו (צדקה, משניות, תשובה, שבת).

זמן (נצחי, יום שכולו ארוך)


ח

חד חרוב

חזקיה

חיים נצחיים בגאולה

חיים נצחיים במלך המשיח

חישוב קיצין

- האיסור

- מחשבי הקיצים

- קיצים ידועים

חכמת מלך המשיח

חמורו של משיח

ט

טובת הצדיקים לעתיד לבא

טל תחיה

טעימה מהגאולה (בזמן הגלות)


י

יהודה ותמר

הוי' (גילוי השם בגאולה)

יום הדין

יום שכולו שבת

ימות המשיח (יעודי הגאולה)

- ואולך אתכם קוממיות

- ואשיבה שופטייך כבראשונה

- וביערתי הרע מקרבך

- וגר זאב עם כבש

- וכתתו חרבותם לאיתים

- ושמתי כדכד שמשותייך - לילה כיום יאיר

- מעדנים מצויים כעפר

- עין בעין יראו


מחית עמלק בימות המשיחיצחק (שחוק, כי אתה אבינו)

ירושלים לעתיד לבא


כ

כוס חמישי

כימי צאתך מארץ מצריים אראנו נפלאות

- שורש הגאולה בגאולת מצרים

- ההקבלה ביניהן

כלים (מעלתם על האורות בגאולה)

כנור של מלך המשיח


ל

לויים (יהיו כהנים)

לידה/חבלי לידה

- המשל לגאולה

לימוד (בעת הגאולה)

לכשיפוצו מעיינותך חוצה


מ

מינוי מלך המשיח

מלחמת גוג ומגוג

מלכות בית דוד

מלך המשיח

- תפקידו

- יחוסו

- מידותיו של המשיח

- יושב בשערי רומי

- מורח ודאין

- התגלותו

- נכסה וחוזר ונגלה

- פעולתו בזמן הגלות

מצוות בטלות לעתיד לבא

משה

משיח בן יוסף

משיח בן דוד

משיח ודאי

משיחת מלך המשיח

נ

נבואה

- בזמן הגלות

- בזמן הגאולה

- אצל המשיח ("נביא גדול ממשה")

ניצוץ משיח

נשמות חדשות


ס

סוכת דוד הנופלת

סיום עבודת הגלות

סעודת שור הבר והלוויתן


ע

עונג

עיר מקלט (הוספתן)

עמידה (תפילה בקול רם, ועמדו רגליו ביום ההוא)

עני ורוכב על חמור

ענני שמיא

עניינו של משיח (רב, מלך, נביא, נשיא כו').

עשרת השבטים

עשירות בדעת


פ

פרה אדומה (עשירית)


צ

צדיקים (חזרתם בתשובה בגאולה)

צמצום (בגאולה מתהפך לגילוי)


ק

קבלת מלכותו של מלך המשיח

קיבוץ גלויות

קיימא סיהרא באשלמותא

קליפת נוגה

קץ הגלות


ר

ראיית אלוקות

רגליו של משיח

רוחו של מלך המשיח


ש

שיבה לעפר רגע לפני הגאולה

שינוי מנהגו של עולם

שכר

שלימות התורה והמצוות

שלש עשרה העיקרים

שמו של משיח

- שלום, מנחם, ינון, נחש, מצורע וכו')

- כל תלמיד דרש אחר רבו

שמחת הגאולה

- בגלות

-בגאולה

שנה שמלך המשיח נגלה בה

שני אלפים ימות המשיח

שתי תקופות

-עולם הבא

-עולם התחיה


ת

תורה חדשה מאיתי תצא - תורתו של משיח

תחיית המתים (סדר הקמים, מי קם, היכן קם וכו')

תשובה


אישים ויחסם למשיח:

רשב"י והזוהר

רס"ג

רמב"ן

הרמב"ם

אור החיים

החת"ס

המהר"ל מפראג

וכו'


עוד

השליחות האחרונה

הגאולה בעולם

הדרך הישרה – לימוד ענייני גאומ"ש

החסידות כטעימה מהגאולה

השיחה הידועה

לאלתר לתשובה – לאלתר לגאולה

צחצוח הכפתורים

שבעה דורות של הורדת השכינה

טעימה מהגאולה בדורנו

מי"ד